والکری

والکری یک نیروی زمینی می باشد با چهار اکسیر و نیروی دفاعی

والکری دیر از بین میره

والکری برای مقابله با نیرو های زمینی هست و دشمن اصلی بربر های نخبه و اسکلت هاست

تمامی نیرو های هوایی و نیرو های زمینی که از دور میزنن دشمن والکری هستند