بربر نیروی زمینی در کلش رویال می باشد که کمیابی آن عادی است و سرعتی متوسط با اکسیر 5 هست

تخصص بربر :

تخصص بربر ها بر روی زمین و دفاع است

نیروهایی که بربر ضد آنها هست

1-گولم

2-پکا

3-غول

4-هوگ

5-بربر های نخبه

نیروهایی که ضد بربر ها هستن

چون بربر نیروی زمینی هست تمامی نیرو های هوایی ضد بربر هستند بجز لاوا

و همچنین ویزارد و والکری در مقابل بربر ها بسیار پر قدرتند